Μεγάλο συλλαλητήριο αγροτών, εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων στο Σύνταγμα.

Χι­λιά­δες αγρό­τες, αλλά και ερ­γα­ζό­με­νοι στο Σύ­νταγ­μα χθές (12/2) το βράδυ, 4 χρό­νια ακρι­βώς μετά τη με­γα­λειώ­δη κι­νη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στο μνη­μό­νιο 2. 
Με συν­θή­μα­τα, πανώ και τρα­γού­δια, αλλά και τρα­κτέρ δια­κο­σμη­μέ­να με ση­μαί­ες που απει­κό­νι­ζαν τον Μα­ρί­νο Αντύ­πα (σύμ­βο­λο της μα­χη­τι­κό­τη­τας των φτω­χών αγρο­τών), πε­ρί­που 20.000 αγρό­τες από δε­κά­δες μπλό­κα όλης της χώρας, έχουν κα­τα­σκη­νώ­σει στο Σύ­νταγ­μα, προ­χω­ρώ­ντας σε δι­ή­με­ρη δια­μαρ­τυ­ρία ενά­ντια στα αντια­σφα­λι­στι­κά και φο­ρο­λο­γι­κά μέτρα που εξα­θλιώ­νουν τους μι­κρούς αγρό­τες. 
Παρά τις προ­σπά­θειες της κυ­βέρ­νη­σης να κα­τα­συ­κο­φα­ντή­σει και να τρο­μο­κρα­τή­σει το αγρο­τι­κό κί­νη­μα, τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα των Αθη­ναί­ων στα ση­μεία από τα οποία πέ­ρα­σαν οι αγρό­τες και οι συ­γκε­ντρώ­σεις συ­μπα­ρά­στα­σης της ΑΔΕΔΥ, πρω­το­βάθ­μιων σω­μα­τεί­ων, δι­κη­γό­ρων, μη­χα­νι­κών και της Αρι­στε­ράς, απο­δει­κνύ­ουν ότι οι κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις που απαι­τούν την από­συρ­ση του εκτρώ­μα­τος Κα­τρού­γκα­λου, μπο­ρούν να νι­κή­σουν, κά­νο­ντας ένα απο­φα­σι­σιτ­κό βήμα για το μπλο­κά­ρι­σμα της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής. 
Η ΛΑΕ, που βρέ­θη­κε σή­με­ρα στο πλευ­ρό των αγρο­τών, στη­ρί­ζει και το αυ­ρια­νό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύ­νταγ­μα (13-2) και καλεί τα μέλη και τους φί­λους της στις 10.30 το πρωί, στη συμ­βο­λή Όθω­νος και Αμα­λί­ας, στο Σύ­νταγ­μα.

Αγρό­τες, ερ­γα­ζό­με­νοι και επαγ­γελ­μα­τί­ες, όλοι στον κοινό αγώνα για την από­συρ­ση του αντια­σφα­λι­στι­κού εκτρώ­μα­τος, για να κα­ταρ­γη­θούν τα μνη­μό­νια και οι αντι­λαϊ­κές πο­λι­τι­κές.
Από το πρωί οι αγρό­τες της Κρή­της συ­γκε­ντρώ­θη­καν έξω από το υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, όπου δέ­χτη­καν επί­θε­ση από τα ΜΑΤ. 
Με πλοία από την Κρήτη έφτα­σαν 1.200 αγρό­τες από την Κρήτη, στο λι­μά­νι του Πει­ραιά. Από εκεί, κα­τευ­θύν­θη­καν  προς το υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων, ζη­τώ­ντας να πα­ρα­δώ­σουν ψή­φι­σμα με τα αι­τή­μα­τά τους. Ο υπουρ­γός, Β. Απο­στό­λου και η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου αρ­νή­θη­κε κάθε συ­νά­ντη­ση μαζί τους. Στο πλευ­ρό τους, οι γε­ωρ­τε­χνι­κοί υπάλ­λη­λοι του ΥΠΑΑΤ, με την ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ να έχει κη­ρύ­ξει στάση ερ­γα­σί­ας από τις 11:30πμ, έως τη λήξη του ωρα­ρί­ου.   
Στο πλαί­σιο του πε­ρί­φη­μου «δια­λό­γου»,  για τον οποίο υπερ­θε­μα­τί­ζει η κυ­βέρ­νη­ση, τα ΜΑΤ έρι­ξαν χη­μι­κά στους συ­γκε­ντρω­μέ­νους που προ­σπα­θού­σαν να προ­σεγ­γί­σουν την εί­σο­δο του κτη­ρί­ου. Όταν οι αγρό­τες πέ­τα­ξαν πέ­τρες ακο­λού­θη­σε επι­χεί­ρη­ση «εκ­κα­θά­ρι­σης» με κυ­νη­γη­τό στους γύρω δρό­μους και του­λά­χι­στον 4 προ­σα­γω­γές. Οι αγρό­τες ανα­συ­ντά­χθη­καν στην πλα­τεία Βάθη και έβα­λαν φω­τιές σε κά­δους, ενώ ανα­μέ­νε­ται να κι­νη­θούν προς την πλα­τεία Συ­ντάγ­μα­τος.
Νω­ρί­τε­ρα, οι αγρό­τες έφυ­γαν από το υπουρ­γείο και κα­τευ­θύν­θη­καν προς την πλα­τεία Κα­ραϊ­σκά­κη, όπου κυ­νή­γη­σαν δύο πε­ρι­πο­λι­κά, ενώ έρι­ξαν στο δρόμο ντο­μά­τες και πορ­το­κά­λια. Αφορ­μή ήταν η πα­ρε­μπό­δι­ση φορ­τη­γού με αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα που ήθελε να φτά­σει στο ση­μείο της συ­γκέ­ντρω­σης. Έπει­τα, επέ­στρε­ψαν στην οδό Αχαρ­νών.
Σε διά­φο­ρα ση­μεία του κέ­ντρου της Αθή­νας και στις ει­σό­δους της Ατ­τι­κής, αστυ­νο­μι­κά μπλό­κα ελέγ­χουν ώστε να μην πε­ρά­σει κα­νέ­να τρα­κτέρ, πέρα από όσα έχουν συμ­φω­νη­θεί να «πα­ρε­λά­σουν» συμ­βο­λι­κά. Αγρό­τες από τα Χανιά, λίγο πριν φτά­σουν στο Σύ­νταγ­μα εμπο­δί­στη­καν από την ΕΛ.ΑΣ. και δύο εξ αυτών προ­σή­χθη­σαν στο ΑΤ Ακρό­πο­λης.
Οι αγρό­τες από τη Θεσ­σα­λία, τη Β. Ελ­λά­δα και την Πε­λο­πόν­νη­σο βρί­σκο­νται στο δρόμο για την Αθήνα.  Το από­γευ­μα, η ΑΔΕΔΥ και άλλα σω­μα­τεία, η ΛΑΕ και η ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ κα­λούν (πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος 5μμ) σε συ­γκέ­ντρω­ση και πο­ρεία στο Σύ­νταγ­μα, με στόχο ένα μα­ζι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο κατά του ασφα­λι­στι­κού, όπου μι­κρο­με­σαί­οι αγρό­τες, ο κό­σμος της μι­σθω­τής ερ­γα­σί­ας και οι «μπλο­κά­κη­δες», θα στεί­λουν μή­νυ­μα αντί­στα­σης και αγω­νι­στι­κής κλι­μά­κω­σης μπρο­στά στα σχέ­δια κυ­βέρ­νη­σης και δα­νει­στών.